Обща информация Как използваме Вашите лични данни? С настоящето уведомление за поверителност Дениз Травел ЕООД предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените от Вас лични данни. Дениз Травел обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“), точни и поддържани в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановените срокове. Моля имайте предвид, че сроковете за съхранение подлежат на периодичен преглед и при промяна на законоустановените срокове се извършва съответна актуализация. Уверяваме Ви, че обработването на тези данни се осъществява в съответствие с националното законодателство. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт. Вашите права по отношение на личните Ви данни? В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от Дениз Травел лични данни: да имате достъп до Вашите лични данни, които Дениз Травел обработва, и да получите копие от тях; да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни; да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, когато са налице условията за това; да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена, в определените от закона случаи; да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни, в определените от закона случаи; да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат; когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси; и да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Обработване на Вашите лични данни в следните случаи: 1. Сключване и изпълнение на Туроператорския договор и задължения по застрахователен договор Какви са личните данни, които събираме? İsim, презиме и фамилия; ЕГН, номер лична карта / друг документ за самоличност; Електрона поща и телефон; Adres: постоянен или настоящ; Банкова информация: номер на банкова сметка и други; Други данни свързани с предмета на застрахователния договор;
1 За какви цели събираме Вашите лични данни? Администриране на туристическо пътуване и застрахователното правоотношение, включително но не само за целите на: − изготвяне на индивидуално предложение за застраховка; − оценка на риска; − предотвратяване на застрахователни измами; − изпълнение на законодателни изисквания, dahil, но не само избягване на конфликт на интереси
На какво правно основание събираме Вашите лични данни? Сключване и изпълнение на туроператорски и застрахователен договор; Спазване на законово задължение;
Общия Регламент относно защита на данните (AB)2016/679. За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни? Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив. Конкретните срокове могат да бъдат предоставени при поискване от субекта на данни. С кого споделяме Вашите лични данни? При наличие на основателна причина и въз основа на писмена договорка с долу изброените трети страни е възможно да споделим Ваши лични данни с: Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати); Подизпълнители, които предоставят услуги от името на Дениз Травел ЕООД извън територията на Република България; Държавни надзорни и контролни органи, съдебни и разследващи органи, включително и външни одитори.
2. Уреждане на претенции по туристическо пътуване и застрахователни договори Какви са личните данни, които събираме? İsim, презиме и фамилия; ЕГН, номер лична карта / документ за самоличност; Електрона поща и телефон; Adres: постоянен или настоящ; Банкова информация: номер на банкова сметка и други; Здравни данни: информация относно вашето здравно състояние (диагноза, епикризи, други здравни документи), предоставена за целите на обработката на туристическо пътуване и застрахователна претенция.
За какви цели събираме Вашите лични данни? Обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щета; Предотвратяване на застрахователни измами; Оценка на риска;
3.Изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, Корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
На какво правно основание събираме Вашите лични данни? Изпълнение на задължения по туристическо пътуване и застрахователен договор; Спазване на законово задължение; Ваши здравни данни (диагноза, здравословно състояние, медицински документи) могат да бъдат обработвани за установяване, упражняване или защита на правни претенции, както и на основание чл.9, /4/ от Общия Регламент относно защита на данните (AB)2016/679.
За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни? Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив
С кого споделяме Вашите лични данни? При наличие на основателна причина и въз основа на писмена договорка с долу изброените трети страни е възможно да споделим Ваши лични данни с: Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати, медицински лица); Подизпълнители, които предоставят услуги от името на Дениз Травел извън територията на Република България. Държавни надзорни и контролни органи, съдебни и разследващи органи.

Hediye çeki

Her seferinde aynı hediyeleri vermekten sıkıldıysanız, İnsanları neyle mutlu edeceğinizi bilmiyorsanız ya da sevdiğinize sürpriz yapmak istiyorsanız, akraba veya arkadaş, o zaman biz seyahat acentası DENIZ TRAVEL EOOD olarak size farklı bir şey sunmak istiyoruz.: Belirli bir turistik hizmet için kupon • Kupon, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir.. Durumunda, Kuponun bu süre içerisinde kullanılmaması, bunun için ödenen tutar iade edilmez. • Bu kupon kişiseldir ve isimlendirilmiştir, ve devredilemez.

Bize Ulaşın