Обща информация Как използваме Вашите лични данни? С настоящето уведомление за поверителност Дениз Травел ЕООД предоставя информация относно начините на събиране, използване, споделяне и защитаване на предоставените от Вас лични данни. Дениз Травел обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“), точни и поддържани в актуален вид. Обработват се по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановените срокове. Моля имайте предвид, че сроковете за съхранение подлежат на периодичен преглед и при промяна на законоустановените срокове се извършва съответна актуализация. Уверяваме Ви, че обработването на тези данни се осъществява в съответствие с националното законодателство. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт. Вашите права по отношение на личните Ви данни? В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от Дениз Травел лични данни: да имате достъп до Вашите лични данни, които Дениз Травел обработва, и да получите копие от тях; да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни; да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, когато са налице условията за това; да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена, в определените от закона случаи; да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни, в определените от закона случаи; да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат; когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси; и да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Обработване на Вашите лични данни в следните случаи: 1. Сключване и изпълнение на Туроператорския договор и задължения по застрахователен договор Какви са личните данни, които събираме? Name, презиме и фамилия; ЕГН, номер лична карта / друг документ за самоличност; Електрона поща и телефон; Адрес: постоянен или настоящ; Банкова информация: номер на банкова сметка и други; Други данни свързани с предмета на застрахователния договор;
1 За какви цели събираме Вашите лични данни? Администриране на туристическо пътуване и застрахователното правоотношение, включително но не само за целите на: − изготвяне на индивидуално предложение за застраховка; − оценка на риска; − предотвратяване на застрахователни измами; − изпълнение на законодателни изисквания, включително, но не само избягване на конфликт на интереси
На какво правно основание събираме Вашите лични данни? Сключване и изпълнение на туроператорски и застрахователен договор; Спазване на законово задължение;
Общия Регламент относно защита на данните (ЕС)2016/679. За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни? Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив. Конкретните срокове могат да бъдат предоставени при поискване от субекта на данни. С кого споделяме Вашите лични данни? При наличие на основателна причина и въз основа на писмена договорка с долу изброените трети страни е възможно да споделим Ваши лични данни с: Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати); Подизпълнители, които предоставят услуги от името на Дениз Травел ЕООД извън територията на Република България; Държавни надзорни и контролни органи, съдебни и разследващи органи, включително и външни одитори.
2. Уреждане на претенции по туристическо пътуване и застрахователни договори Какви са личните данни, които събираме? Name, презиме и фамилия; ЕГН, номер лична карта / документ за самоличност; Електрона поща и телефон; Адрес: постоянен или настоящ; Банкова информация: номер на банкова сметка и други; Здравни данни: информация относно вашето здравно състояние (диагноза, епикризи, други здравни документи), предоставена за целите на обработката на туристическо пътуване и застрахователна претенция.
За какви цели събираме Вашите лични данни? Обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щета; Предотвратяване на застрахователни измами; Оценка на риска;
3.Изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, Корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
На какво правно основание събираме Вашите лични данни? Изпълнение на задължения по туристическо пътуване и застрахователен договор; Спазване на законово задължение; Ваши здравни данни (диагноза, здравословно състояние, медицински документи) могат да бъдат обработвани за установяване, упражняване или защита на правни претенции, както и на основание чл.9, /4/ от Общия Регламент относно защита на данните (ЕС)2016/679.
За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни? Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановени срокове, които са разписани и документирани в Инструкция за управление на документалния архив
С кого споделяме Вашите лични данни? При наличие на основателна причина и въз основа на писмена договорка с долу изброените трети страни е възможно да споделим Ваши лични данни с: Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати, медицински лица); Подизпълнители, които предоставят услуги от името на Дениз Травел извън територията на Република България. Държавни надзорни и контролни органи, съдебни и разследващи органи.

Gift voucher

If you are tired of giving the same gifts every time, if you have no idea what to make people happy with or you want to surprise your loved one, relative or friend, then we at travel agency DENIZ TRAVEL EOOD want to offer you something different.: Voucher for a specific tourist service • The voucher is valid for a period of one year from the date of issue. In case, that the voucher is not used within this period, the amount paid for it is non-refundable. • This voucher is personal and named, and is non-transferable.

Contact us